Informasjon om Øraker barnehage

Øraker barnehage as er en privat foreldreeid og foreldredrevet barnehage som startet opp 15. august 1989. Barnehagen er dannet som et aksjeselskap og tilbyr totalt 42 aksjeplasser. Barnehagen består av to avdelinger. Eplehagan som har barn fra 10 mnd -3 år og Gamlehagan som har barn fra 3-6 år. Barnehagens uteområde er variert med bakker og flatt dekke. Det er lagt vekt på å gi alle barn motoriske utfordringer. Barnehagen er godt skjermet for biltrafikk, og det er mange fine turmuligheter i nærmiljøet. Øraker barnehage as er medlem av PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Bemanning

Ved Øraker barnehage er det ansatt 7,80 årsverk. Det er ansatt en styrer i 100 % stilling (30% på avdeling og 70% administrativt), to pedagogiske ledere som er barnehagelærere, en barnehagelærer 2 og fire pedagogiske medarbeidere. I tillegg kommer evt. vikarer/ekstrahjelp.

 

Taushetsplikt og politiattest

Alle ansatte eller andre som er involvert i barnehagedriften (vikarer, studenter og styret), er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.  Alle ansatte som skal jobbe med barna må også fremvise gyldig politiattest etter barnehagelovens § 19.

 

Åpningstider

Øraker barnehage holder åpent for barna fra kl. 07.45 til kl. 16.45. Dette betyr at dere kan levere barna tidligst kl 07.45 og må være i barnehagen senest kl 16.45 for henting. Personalet er på jobb fra kl. 07.30 til kl. 17.00. Barnehagen holder stengt i romjulen, påskeuken og tre uker i juli.

 

De fleste av barnehagens aktiviteter foregår mellom 09.30-15.00. Derfor ser vi helst at barna er levert kl 09.30. Om dere kommer senere er det fint om dere sier fra til avdelingen. Vi informerer gjennom månedsplaner og infoskriv om turer og aktiviteter som evt. går utover dette tidsrommet.

 

VIKTIG! Blir ditt barn hentet av andre enn foresatte, eller andre som står oppført med godkjenning, må dette gis beskjed om på forhånd. Personalet kan ikke levere fra seg deres barn til andre de med godkjenning, uten at dette er kommunisert.

Vennebesøk etter barnehagetid skal avtales på forhånd, utenfor barnehagetiden, og informeres om i barnehagen dersom andre foreldre i barnehagen skal hente deres barn.

 

For sen henting

Ved for sen henting, dvs etter kl. 16.45, blir det registrert avvik som må signeres av foreldrene. Personalet skal forsøke å kontakte foreldrene eller andre kontaktpersonen etter godkjenning skjema om barn ikke er hentet innen stengetid. Hvis ikke kontakt er oppnådd innen kl 18.00 vil barnevernvakten bli kontaktet og informert om hvem som ser etter barnet og på hvilken adresse. Informasjon om hvor barnet befinner seg og hvem det er sammen med får dere av barnevernvakten.

 

Den første tiden

En av barnas foresatte må være sammen med barnet de første dagene i barnehagen, vi tar utgangspunkt i tilvenning på tre dager. Dersom noen har mulighet og ønske om mer enn tre dager, legger vi til rette for dette.

 

Den første tiden som vi kaller tilvenning, vil vi bruke til å bli kjent med dere foreldre og barnet deres. Alle tilvenninger er forskjellige, noen bruker kort tid, andre bruker lengre tid på å føle seg trygg og finne sin plass. Dette tar vi hensyn til på best mulig måte, derfor har vi den første måneden kun fokus på å skape trygghet, bygge relasjoner og inkludere de nye barna inn i den gamle gruppen, samt ta vare på den gamle gruppen som kommer tilbake til oss etter sommerferien. Vårt mål er å gjøre barnehagen til et trygt sted å være, både for gamle og nye barn, også for dere foreldre. 

 

Første tiden i barnehagen får dere foreldre en kontaktperson som har ansvar for å svare på  spørsmål fra dere, vise dere rundt i barnehagen og legge forholdene til rette for at tilvenning og oppstart hos oss skal bli så trygg og bra som mulig.

 

Det er selvsagt viktig for oss at barnet også skal føle seg trygg hos oss, så når det gjelder tilknytningsperson for barnet, vil vi bruke den første tiden til å se hvem barnet selv «velger», og det blir den første tiden barnets tilknytningsperson. Utover det vil vi jobbe med at alle barna skal føle seg like trygge hos alle de voksne på avdelingen. Dette er fordi det for eksempel kan oppstå sykdom hos de ansatte i barnehagen, de tar ut ferie, og har ulike vakter, og da forsvinner plutselig tryggheten i den personen om barnet kun kjenner til èn voksen og den personen ikke er der.

 

Matordningen

Onsdager er det turdag for hele barnehagen og da skal barna ha med matpakke til lunsj, matpakken skal legges i kjøleskapet. De andre dagene får vi mat fra catering og serverer knekkebrød/brød med pålegg eller korn og biola + frukt til måltidet kl 14.00. De som ønsker mer/annen mat til dette måltidet, medbringer det selv. De som ønsker å spise frokost i barnehagen må ta med seg egen mat, frokosten varer frem til kl 09.00. Barna får tilbud om melk i barnehagen.

 

Kl. 07.45 – 09.00                   Frokost

Ca kl. 11.00 – 11.30               Formiddagsmat

Ca kl. 14.00 – 14.30               Ettermiddagsmat.

 

Møter i barnehagen

Vi ønsker at barnehagen skal gi barna et best mulig pedagogisk tilbud. Dette krever imidlertid at personalet har et godt samarbeid og anledning til å legge opp planer og evaluere. Dette gjøres på ukentlige avdelingsmøter. Vi har også Pedagogmøter for å sikre kvalitet på det pedagogiske arbeidet vårt, samt Assistenmøter hvor opplæring og kursing står i fokus. I tillegg har vi månedlige Personalmøter etter arbeidstid.

 

Andre møter:

Planleggingsdager; 5 dager pr år. Hvilke dager dette er informeres det om ved oppstart av nytt barnehageår og i årsplanen.

Styremøter;holdes ca en gang i mnd. Dette utvalget består av fire foreldrerepresentanter og styrer. I tillegg kommer varamedlemmer.

Samarbeidsmøter eller SU – møte; Dette utvalget består av to representanter fra foreldrene, to representanter fra personalet i barnehagen samt styrer.

Foreldrerådsmøter;holdes ved behov. Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen. Foreldrerådsmøte blir satt opp i etterkant av den årlige generalforsamlingen i mai.

Generalforsamling;Ettersom barnehagen er drevet som et aksjeselskap må det avholdes generalforsamling. Ordinær generalforsamling holdes i mai.

Foreldremøter;Det holdes ett til to foreldremøter i året.

Foreldresamtaler;Holdes to ganger i året for hvert foreldrepar med pedagog fra avdelingen til barnet. Her gis det mulighet til å sammenligne inntrykk av barnets trivsel og utvikling og diskutere barnets hverdag i barnehagen. Målet med samtalen er å opprettholde god dialog med foreldrene og på den måten legge forholdene til rette for barnet.

 

Bursdagsfeiring

På barnas bursdag tar foreldrene med noe godt, kake/is, gjerne frukt – vi oppfordrer til et sunt alternativ. Vi lager krone til barnet og feirer bursdagen i fellesskap her i barnehagen.

Når det gjelder invitasjon til private selskaper oppfordrer vi alle til å invitere alle barna som naturlig tilhører en gruppe. Enten alle på samme aldertrinn, bare jentene/guttene el. Hvis invitasjoner skal deles ut i barnehagen er det en forutsetning at ingen av barna som naturlig tilhører en gruppe blir holdt utenfor. Barn skjønner at de ikke skal i en bursdag fordi det bare er 5 åringene som skal, men de skjønner ikke hvorfor de ikke skal når resten av gruppen skal.

 

Det er mulig å leie barnehagen for feiring av bursdag eller lignende – ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.

 

Sykdom - barn

Barn som er blitt syke skal ikke leveres i barnehagen. Barnehagen skal informeres samme dag. Ved spesielt smittsomme sykdommer eller større utbrudd skal barnehagen også informere de andre foreldrene.

Barnehagen tar utgangspunkt i helsedirektoratets anbefalinger ved hjemsendelse av barn.

Ved symptom på oppkast/diare skal barnet vært hjemme 48 timer etter siste symptom (siste oppkast/første normale avføring/bleie).

Ved feber anbefaler vi på det sterkeste at barnet har en feberfri dag hjemme.

Ved øyekatarr kan barnet komme tilbake til barnehagen dagen etter påbegynt behandling og når det gule pusset er borte.

Barnehagen kan be foreldre hente barn pga dårlig allmenntilstand.

 

Sykdom - personal

Når personalet blir syke settes det inn vikarer etter behov. Til tider, og på kort varsel, kan det være vanskelig å finne vikarer. Ytterste konsekvens er at barnehagen må redusere åpningstiden og muligens stenge, hvis drift ikke er forsvarlig.

 

Transportgodkjenning

For at personalet skal kunne ta med barna på tur må foreldrene underskrive en transport godkjenning. Se skjema «kontaktinformasjon og godkjenninger».

 

Opplæring

Hele personalet får opplæring i førstehjelp minst annet hvert år.

Beredskapsplan for Øraker barnehage as blir gått gjennom hver høst og fortløpende repetisjon gjennom året.

 

Tradisjoner

Barnehagen er naturlig innrammet av årets høytider. Vi holder på med egne aktiviteter i forbindelse med jul og påske. Vi har grønnsaksuppespisefest om høsten, karneval i forbindelse med fastelaven, og vi feirer 17. mai (16. mai) med tog og fest.

Dugnader

Det er dugnadsplikt i Øraker barnehage as. En representant i styret er dugnadsansvarlig. Vedkommende setter opp datoer for dugnader både for høst og vår semesteret. Dugnadsplikten innebærer 3 timer pr barn, pr semester.

Det aller meste er vedlikeholdsarbeid av barnehagen og barnehageområdet. I denne forbindelse ønsker vi at alle leverer inn en oversikt over hvilke ressurser/kompetanse dere sitter inne med. Se skjema «innhenting av kompetanse til dugnad i Øraker barnehage as».

 

Merking av klær og ekstra skift

Alle klær som brukes i barnehagen må merkes (f.eks: www.navnelapper.no).

Barnet har en kurv på badet i barnehagen for ekstra skift/inne klær og en kurv i garderoben for uteklær etter årstiden. Det er foreldrenes ansvar at det til enhver tid ligger et fullt klesskift tilgjengelig i disse kurvene. I tillegg bør regntøy/dress og gummistøvler/cherrox alltid være med.

 

Det er for øvrig også foreldrenes ansvar og holde orden på barnas plass i garderoben.

 

Ulykkesforsikring

Alle barna er kollektivt forsikret i Gjensidige. Hvis dere får utlegg til lege, tannlege el på grunn av skade som er skjedd i barnehagen eller på vei til eller fra barnehagen, ta vare på kvitteringen. Skadeskjema og nærmere orientering finnes i barnehagen.

 

Betaling

Lån

Når dere har fått kontrakt på barnehageplass skal det innbetales et rentefritt lån p.t. kr. 5.000,- pr familie. Dette blir tilbakebetalt når barnet slutter i barnehagen. Det ytes ett lån pr. familie.

Lånet skal innbetales på konto nr: 1644.29.82507

 

Aksjeinnskudd

Når dere har fått kontrakt på barnehageplass skal det betales for aksjer. Barn som fyller 3 år inneværende år regnes som 3 år fra august. Barn over 3 år har en aksje, og barn under 3 år har to aksjer. Hver aksje lyder på kr. 2.000,-. Aksjen blir tilbakebetalt når barnet slutter i barnehagen, og nytt barn har betalt for denne aksjen. Dersom dere har to aksjer, blir den ene aksjen tilbakebetalt høsten det året barnet fyller 3 år, og nytt barn har betalt for denne aksjen.

Aksjer skal innbetales på konto nr: 1607.41. 68721

 

Månedsbetaling

Oppholdsavgiften følger makspris for oppholdsbetaling,- pluss matpenger, dette gjelder for alle uansett alder. Det gis 30 % søskenmoderasjon på plassen til det yngste barnet. Innbetaling skal skje forskuddsvis før 1. i hver måned.

Oppholdsavgiften skal innbetales på konto nr. 1607.41. 68721 (faktura blir utsendt).

 

Informasjon om kontonummer for tilbakebetaling av aksjer og lån fylles inn på skjemaet «kontaktinformasjon og godkjenninger»                            

 

VELKOMMEN TIL OSS