Pedagogisk rammeverk for Øraker barnehage as

Øraker barnehage as har utarbeidet et pedagogisk rammeverk som beskriver hvordan de ansatte skal møte barn og medansatte i barnehagehverdagen.

Retningslinjer for pedagogisk rammeverk for Øraker barnehage as

 

Det forventes at ansatte i Øraker barnehage as forholder seg lojalt til pedagogiske retningslinjer som er satt.

 

«Barnehagens formål og innhold ifølge rammeplanen:

 

«Barnehagens innhold skal være allsidig og variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og bidrar samlet til barns allsidige utvikling. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barnet er medskaper av egen kultur». 

 

 

 

Voksenrollen

 

«De voksne i barnehagen skal møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet.

 

Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. Personalet skal være rollemodeller i barnehagen og ha et bevisst forhold til sin rolle». 

 

Mål:

 

De ansatte i barnehagen skal være gode rollemodeller for barna, andre ansatte og vikarer

 

Dette blir gjort ved å;

 

o   Snakke høflig og respektfullt til og om hverandre.

 

o   Inkluder og ønsk velkommen – utestengelse og baksnakking er uakseptabelt.

 

o   Vær bevist ditt kroppsspråk.

 

Tiltak:

 

I det daglige ønsker vi å gjøre dette ved å;

 

-          Si hei når vi kommer og hade når vi går

 

-          Ta imot og informere vikarer om dagens gjøremål

 

-          Være engasjert i hverandre

 

-          Gi tilbakemelding om det er noe

 

 

 

Barnesynet

 

«Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv.  Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner».

 

 

 

Mål:

 

Barn skal ses på som individuelle mennesker som skal møtes med gjensidig respekt og anerkjennelse.

 

Dette blir gjort ved å;

 

o   Gå ned på barns nivå.

 

o   Anerkjenn barnas følelser.

 

o   Se til erfaringsbanken til hvert enkelt barn.

 

o   Respekter barnet for den det er.

 

Tiltak:

 

I det daglige ønsker vi å gjøre dette ved å;

 

-          Ta oss til tid å lytte når barna ønsker å fortelle oss noe.

 

-          Engasjere oss i deres interesser.

 

 

 

Anerkjennende kommunikasjon

 

«Barnehagen skal synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barn skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap.  Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet».

 

 

 

Mål:

 

De ansatte i barnehagen skal anerkjenne barn i alle situasjoner

 

Dette blir gjort ved å;

 

o   Gi rom for at barn får forklare sin versjon/ forsøk å sett ord på hva du tror barnet mener.

 

o   Snakk rolig og gi restriksjoner som kan overholdes.

 

o   Ta barnas følelser på alvor, anerkjenn for eksempel gråt og utagering og gi barnet alternative strategier for handling.

 

Tiltak:

 

I det daglige ønsker vi å gjøre dette ved å;

 

-          Være konktret i tilbakemeldingene vi gir til barna.

 

-          Vise forståelse for barnas handling.

 

-          Vise interesse for det de ønsker å formidle.

 

 

 

Omsorg

 

«Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg, det er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått og respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. 

 

 

 

Mål:

 

De ansatte i barnehagen skal vise omsorg og tilrettelegge for hver enkelt barn i barnehagen.

 

Dette blir gjort ved å;

 

-          Legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre.

 

-          Sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen.

 

-          Møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn.

 

-          Være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet.

 

-          Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg.

 

-          Bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.

 

-          Følge for å gi barn anerkjennelse og bekreftelse om de må tas ut av situasjoner.

 

Tiltak:

 

I det daglige gjør vi dette ved å;

 

-          Vise barna at vi er engasjert i hvem de er og bryr oss om dem.

 

-          Kartlegge behov for hvert enkelt barn.

 

-          Møte barn på deres nivå og se deres behov der og da.

 

-          Støtte barn i daglige utfordringer.