Barnehagevedtekter 2016

BARNEHAGEVEDTEKTER FOR ØRAKER BARNEHAGE

§ 1 Eierforhold Øraker barnehage er en foreldredrevet barnehage, som eies og drives av Øraker Barnehage AS.

§ 2 Forholdet til vedtektene i Øraker Barnehage AS Ved motstrid mellom disse barnehagevedtektene og vedtektene i Øraker Barnehage AS, går sistnevnte vedtekter foran.

§ 3 Formål Formålet med barnehagedriften er å sikre barna gode utviklingsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal stimulere barna til å bruke og utvikle egne evner og anlegg og gi et godt grunnlag for å bli selvstendige, tolerante og skapende mennesker med forutsetninger for senere å ta ansvar og ha omsorg for andre.

§ 4 Opptak av barn Styret i Øraker barnehage foretar opptak av barn etter de retningslinjer som fremgår av § 5 nedenfor.

§ 5 Retningslinjer for opptak Opptaket av nye barn skal skje i den rekkefølge som fremgår av følgende prioritering:

- Søkere med rett til prioritet etter barnehagelovens § 13

- Barn av aksjonærer og ansatte, slik at hvis aksjonærer og ansatte ønsker å kjøpe samme aksje, har styret rett til å utpeke kjøper.

- Barn i Lilleaker og Bjørnsletta skolekrets. Prioriteringsrekkefølgen kan avvikes hvis spesielle forhold tilsier det, slik at det bl.a. skal tilstrebes en riktig aldersfordeling og en jevn fordeling av kjønn. Ved avgjørelse om opptak skal det forøvrig legges vekt på følgende forhold:

 • Søskenforhold
 • Barnas alder
 • Barnas kjønn
 • Foreldrenes arbeidssituasjon og evt. innsats/oppfølging ved felles anliggender i barnehagen.
 • Søkere som har prioritert Øraker Barnehage AS til første eller andre ønske i søknaden om opptak.

Opptak avgjøres ved at styret, hvis det kreves av et medlem, stemmer separat for hver plass. Avstemningen skal da skje skriftlig. Det kreves alminnelig flertall for vedtak og ved stemmelikhet avgjøres opptak ved trekning.

§ 6 Barnehageplass, kjøp av aksje og månedsbidrag

For å få plass i barnehagen skal foreldre eller foresatte være aksjonær i barnehagen. Foreldre eller foresattes arbeidsgiver kan være aksjonær om det er inngått egen avtale mellom barnehagen, arbeidsgiver og foreldre/foresatte.

For barn over 3 år kreves kjøp av én aksje, og for barn under 3 år to aksjer.

For å opprettholde plassen, skal det betales et månedlig bidrag bestående av oppholdsbetaling og matpenger. Oppholdsbetalingen skal følge den til enhver tid offentlig fastsatte maksimumssats. Matpengene skal dekke minimum 90% av barnehagens kostnader til mat. Sistnevnte justeres 2 ganger årlig, 1. mars og 1. september.

Ved manglende betaling har styret rett til én måned etter at vedkommende aksjonær er varslet om betalingsmisligholdet å si opp plassen med skriftlig varsel med øyeblikkelig virkning. Ved forsinket betaling gjelder lov om renter ved forsinket betaling.

Barnehageplassen kan sies opp med 3 måneders skriftlig varsel, oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned Aksjeeieren har plikt til å svare månedlige bidrag i oppsigelsestiden til den sats som gjaldt i måneden før oppsigelsestidspunktet, selv om plassen ikke benyttes.

Styret skal så raskt som mulig søke å finne en passende kjøper til aksjen(e), hvis plassen ønskes overdratt før utløpet av oppsigelsesfristen.

Alle familier skal gi barnehagen et rentefritt lån på kr 5 000,- før oppstart i barnehagen. Dette lånet tilbakebetales uten renter når barnet slutter i barnehagen. Oppstartdato for nye barn i barnehagen fastsettes i samarbeid med daglig leder.

§ 7 Åpningstid og ferier Barnehagens åpningstider er: mandag - fredag kl. 07.45 - 16.45 Barnehagen er stengt i forbindelse med jul og påske, og 3 uker i juli, dvs. 4 uker pr år. Barnehagen er stengt i forbindelse med 3 planleggingsdager pr. år, fortrinnsvis i forbindelse med skolens ferie/fridager eller i forbindelse med kurs/opplæring for de ansatte

§ 8 Foreldrerådet Generalforsamlingen i Øraker Barnehage AS utgjør foreldrerådet, jf. barnehagelovens § 4. I foreldrerådet har hver fremmøtt foreldre eller foresatt én stemme, dog slik at flere foreldre/foresatte bare har én stemme pr plass. Styret skal be om foreldrerådets syn i saker som må anses særlig viktige for foreldrene.

§ 9 Styrets sammensetning, funksjonstid og oppgaver.

Styret i Øraker Barnehage er det samme som i Øraker Barnehage AS, jf. Vedtekter for Øraker Barnehage AS, § 5. Styret består av 4 representanter (styreleder, økonomiansvarlig og 2 ordinære styremedlemmer) samt 2 vararepresentanter. Representantene velges for 2 år om gangen. Styret er beslutningsdyktig dersom minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret skal ta de beslutninger og disposisjoner som er nødvendig for å opprettholde god forretningsskikk og grunnlag for videre drift innenfor de rammene som er lagt av generalforsamlingen, reguleringene i Vedtektene og i barnehageloven.

Barnehagens styrer har møte-, tale- og forslagsrett i styret. Styreren har ikke stemmerett, med mindre vedkommende er valgt som medlem av styret.

§ 10 Samarbeidsutvalgets sammensetning, funksjonstid og oppgaver Øraker Barnehage skal ha et samarbeidsutvalg, jf. barnehagelovens § 4. Samarbeidsutvalget skal bestå av 4 medlemmer: 2 foreldrerepresentanter valgt av generalforsamlingen i Øraker Barnehage, og 2 representanter valgt av de ansatte. Det skal være en vararepresentant for hver av gruppene. Representantene velges for 1 år av gangen. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Oppgaver som faller under samarbeidsutvalget er blant annet samarbeid rundt årsplaner for barnehagen, samt planmessig arbeid som skal bidra til økt kvalitet, innhold og attraktivitet for barnehagen. Samarbeidsutvalget velger selv en leder som skal holde daglig leder og styret informert om samarbeidsutvalgets arbeid.

§ 11 Konferansetimer Konferansetime mellom foreldre og personale holdes etter avtale. Foreldre har rett til minst 2 konferansetimer med barnehagelærer pr år.

§ 12 Foreldrenes forpliktelser Foreldre eller foresatte plikter å delta i driften av barnehagen, herunder det løpende vedlikehold ved bl.a. dugnadsinnsats, deltakelse i styreverv etc.

§ 13 Taushetsplikt Ansatte og foreldre plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de under arbeid eller kontakt med barnehagen får vite om noen privatperson og vedkommendes forhold til barnehagen, jf. barnehageloven § 20. De ansatte skal før de begynner i arbeid, underskrive taushetserklæring.

§ 14 Helsebestemmelser for barnehagen Før barnet begynner i barnehagen, skal det fra barnets foreldre/foresatte foreligge en erklæring om barnets helse. Dersom det oppstår sykdom mens barnet er i barnehagen, må barnet hentes i barnehagen. Barnet kan igjen oppholde seg i barnehagen når barnet er friskt. Styrer kan likevel, når hun/han finner grunn til det, kreve at det innhentes legeerklæring.

§ 15 Arealutnytting Netto innvendig leke- og oppholdsareal for Øraker Barnehage AS er 168,2 m². Departementets anbefaling på 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år, vil bli fulgt. Barnehagens totale tomteareal, inkl uteområdene, er på 2 284 m².

§ 16 Internkontroll "Styringshåndbok for Øraker Barnehage AS" er dokumentasjon for barnehagens internkontrollsystem. Barnehagens internkontrollsystem oppdateres jevnlig gjennom private barnehagers landsforbund sitt HMS- system.

§ 17 Endring av vedtekter Endring av vedtekter kan skje med to tredjedels flertall på foreldrerådsmøte.

 • Endringer i vedtektene pr 26. mai 1998: • § 5: Barn av aksjonærer og ansatte sidestilles.
 • Endret 26. mai 1999 • § 7: Innføring av en 3. planleggingsdag.
 • Endret 22. mai2006 • § 5: Søkere med prioritet etter ny barnehagelov § 13 har første prioritet. Og Barn i bydelen erstattes av barn i Lilleaker og Lysejordet skolekrets. • § 6: Innføring av at også arbeidsgiver kan være aksjonær. • §7: De tre planleggingsdagene er ikke lengre fastbundet, men styrer står mer fritt til å fastsette disse fra år til år.
 • Endret 27. mai 2009 • § 9: Styrets sammensetning og funksjonstid tas bort og erstattes av Styrets sammensetning, funksjonstid og oppgaver. • § 10: Styretsoppgaver tas bort og erstattes av Samarbeidsutvalgest sammensetning, funksjonstid og oppgaver. • § 15: Tillegg med spesifisering av størrelsen på uteområdet.
 • Endret 10. mai 2010 • §9: Styremedlemmer som ikke er styreleder eller nestleder skal ikke lenger sitte i samarbeidsutvalget. • §10: Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter velges av foreldrerådet for 1 år av gangen. Endring og presisering av samarbeidsutvalgets funksjon og oppgaver.
 • Endret 21. mai 2014 • §5 Retningslinjer for opptak endret ift. skolekretser, tidligere aksjonærer mm. • §6 Oppstartsdato for nye barn • For øvrig enkelte mindre språklige justeringer.
 • Endret 20. mai 2015 • §6 - presisering av oppsigelsestiden • §7 presisering av ferietid i juli • §15 nytt angitt areal iht. siste godkjenning • §16 Internkontrollsystem basert på PBL HMS-system • For øvrig enkelte mindre språklige justeringer
 • Endret 25. mai 2016 • §6 endring av bestemmelser rundt oppholdsbetaling og kostpenger • For øvrig enkelte mindre språklige justeringer