Informasjon om Øraker barnehage

Øraker barnehage as er en privat foreldreeid og foreldredrevet barnehage som startet opp 15. august 1989. Barnehagen er dannet som et aksjeselskap og har totalt 30 plasser. Barnehagen består av to avdelinger. Eplehagan som har12 barn fra 10 mnd -3 år og Gamlehagan som har 18 barn fra 3-6 år. Barnehagens uteområde er variert med bakker og flatt dekke. Det er lagt vekt på å gi alle barn motoriske utfordringer. Barnehagen er godt skjermet for biltrafikk, og det er mange fine turmuligheter i nærmiljøet. Øraker barnehage as er medlem av PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Bemanning

Ved Øraker barnehage er det ansatt 8 årsverk. Det er ansatt en styrer i 100 % stilling, to pedagogiske ledere som er barnehagelærere, en barnehagelærer 2 og fire pedagogiske medarbeidere. I tillegg kommer evt. vikarer/ekstrahjelp. 

Taushetsplikt og politiattest

Alle ansatte eller andre som er involvert i barnehagedriften (vikarer, studenter og styret), er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.  Alle ansatte som skal jobbe med barna må også fremvise gyldig politiattest etter barnehagelovens § 19. 

Åpningstider

Barnehagen er åpen kl 07.30-17.00.

Barnehagen holder stengt i romjulen, påskeuken og uke 28-29-30 i juli. Lille Julaften stenger barnehagen kl 14.00. 

Den første tiden

Vi inviterer til 6 besøk i barnehagen før oppstarten i august. Besøkene vil vare ca 1 time og barn og foreldre vil bli kjent med de ansatte på avdelingen, samt resten av barna i barnegruppen. Besøkene starter i begynnelsen av mai og vil være 1 gang pr uke i 6 uker fremover. I juni vil det også være et foreldremøte for alle nye foreldre.

Den første tiden som vi kaller tilvenning, vil vi bruke til å bli kjent med dere foreldre og barnet deres. Alle tilvenninger er forskjellige, noen bruker kort tid, andre bruker lengre tid på å føle seg trygg og finne sin plass. Dette tar vi hensyn til på best mulig måte, derfor har vi den første måneden kun fokus på å skape trygghet, bygge relasjoner og inkludere de nye barna inn i den gamle gruppen, samt ta vare på den gamle gruppen som kommer tilbake til oss etter sommerferien. Vårt mål er å gjøre barnehagen til et trygt sted å være, både for gamle og nye barn, også for dere foreldre. Tilvenningen vil være 5 dager.

Første tiden i barnehagen får dere foreldre en kontaktperson som har ansvar for å svare på  spørsmål fra dere, vise dere rundt i barnehagen og legge forholdene til rette for at tilvenning og oppstart hos oss skal bli så trygg og bra som mulig. 

Det er selvsagt viktig for oss at barnet også skal føle seg trygg hos oss, så når det gjelder tilknytningsperson for barnet, vil vi bruke den første tiden til å se hvem barnet selv «velger», og det blir den første tiden barnets tilknytningsperson. Utover det vil vi jobbe med at alle barna skal føle seg like trygge hos alle de voksne på avdelingen. Dette er fordi det for eksempel kan oppstå sykdom hos de ansatte i barnehagen, de tar ut ferie, og har ulike vakter, og da forsvinner plutselig tryggheten i den personen om barnet kun kjenner til èn voksen og den personen ikke er der.

 

Matordningen

Onsdager er det turdag for hele barnehagen og da har barna med matpakke. De andre dagene får vi mat fra catering og serverer knekkebrød/brød med pålegg eller korn og biola + frukt til måltidet kl 14.00. De som ønsker mer/annen mat til dette måltidet, medbringer det selv. De som ønsker å spise frokost i barnehagen må ta med seg egen mat, frokosten varer frem til kl 09.00. Barna får tilbud om melk i barnehagen. 

Kl. 07.45 – 09.00                   Frokost

Ca kl. 11.00 – 11.30               Varm mat fra Barn til Bords 4 dager i uken

Ca kl. 14.00 – 14.30               Ettermiddagsmat  

 

Møter i barnehagen

Vi ønsker at barnehagen skal gi barna et best mulig pedagogisk tilbud. Dette krever imidlertid at personalet har et godt samarbeid og anledning til å legge opp planer og evaluere. Dette gjøres på ukentlige avdelingsmøter. Vi har også Pedagogmøter for å sikre kvalitet på det pedagogiske arbeidet vårt, samt Assistenmøter hvor opplæring og kursing står i fokus. I tillegg har vi månedlige Personalmøter etter arbeidstid. 

Andre møter:

Planleggingsdager; 5 dager pr år. Hvilke dager dette er informeres det om ved oppstart av nytt barnehageår og i årsplanen.

Styremøter;holdes ca en gang i mnd. Dette utvalget består av fire foreldrerepresentanter og daglig leder. I tillegg kommer varamedlemmer.

Samarbeidsmøter eller SU – møte; Dette utvalget består av to representanter fra foreldrene, to representanter fra personalet i barnehagen samt styrer.

Foreldrerådsmøter;holdes ved behov. Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen. Foreldrerådsmøte blir satt opp i etterkant av den årlige generalforsamlingen i mai.

Generalforsamling;Ettersom barnehagen er drevet som et aksjeselskap må det avholdes generalforsamling. Ordinær generalforsamling holdes i mai.

Foreldremøter;Det holdes ett til to foreldremøter i året.

Foreldresamtaler;Holdes to ganger i året for hvert foreldrepar med pedagog fra avdelingen til barnet. Her gis det mulighet til å sammenligne inntrykk av barnets trivsel og utvikling og diskutere barnets hverdag i barnehagen. Målet med samtalen er å opprettholde god dialog med foreldrene og på den måten legge forholdene til rette for barnet. 

Sykdom - barn

Barn som er blitt syke skal ikke leveres i barnehagen. Barnehagen skal informeres samme dag. Ved spesielt smittsomme sykdommer eller større utbrudd skal barnehagen også informere de andre foreldrene.

Barnehagen tar utgangspunkt i helsedirektoratets anbefalinger ved hjemsendelse av barn.

Ved symptom på oppkast/diare skal barnet vært hjemme 48 timer etter siste symptom (siste oppkast/første normale avføring/bleie).

Ved feber skal barnet en feberfri dag hjemme før det kommer tilbake til barnehagen.

Ved øyekatarr kan barnet komme tilbake til barnehagen dagen etter påbegynt behandling og når det gule pusset er borte.

Barnehagen kan be foreldre hente barn pga dårlig allmenntilstand. 

Sykdom - personal

Når personalet blir syke settes det inn vikarer etter behov. Til tider, og på kort varsel, kan det være vanskelig å finne vikarer. Ytterste konsekvens er at barnehagen må redusere åpningstiden og muligens stenge, hvis drift ikke er forsvarlig. 

Opplæring

Hele personalet får opplæring i førstehjelp minst annet hvert år.

Beredskapsplan for Øraker barnehage as blir gått gjennom hver høst og fortløpende repetisjon gjennom året. 

Tradisjoner

Barnehagen er naturlig innrammet av årets høytider. Vi holder på med egne aktiviteter i forbindelse med jul og påske. Vi har suppefest om høsten, karneval i forbindelse med fastelaven, og vi feirer 17. mai (16. mai) med tog og fest.

Dugnader

Det er dugnadsplikt i Øraker barnehage as. En representant i styret er dugnadsansvarlig. Vedkommende setter opp datoer for dugnader både for høst og vår semesteret. Dugnadsplikten innebærer 2 timer pr barn, pr semester. 

Merking av klær og ekstra skift

Alle klær som brukes i barnehagen må merkes (f.eks: www.navnelapper.no).

Barnet har en kurv på badet i barnehagen for ekstra skift/inne klær og en kurv i garderoben for uteklær etter årstiden. Det er foreldrenes ansvar at det til enhver tid ligger et fullt klesskift tilgjengelig i disse kurvene. I tillegg bør regntøy/dress og gummistøvler/cherrox alltid være med. 

Ulykkesforsikring

Alle barna er kollektivt forsikret i Gjensidige. Hvis dere får utlegg til lege, tannlege el på grunn av skade som er skjedd i barnehagen eller på vei til eller fra barnehagen, ta vare på kvitteringen. Skadeskjema og nærmere orientering finnes i barnehagen. 

Betaling 

Aksjeinnskudd

Når dere har fått kontrakt på barnehageplass skal det betales for aksjer. For hver barn med plass i barnehagen kreves kjøp av 1 aksje. Aksjonærer som plikter å kjøpe aksje(r) etter tildeling av plass må innbetale aksjekapital før refusjon av innbetalt aksjekapital kan gjennomføres til tidligere aksjonærer. 

Månedsbetaling

Oppholdsavgiften følger makspris for oppholdsbetaling,- pluss matpenger, dette gjelder for alle uansett alder. Det gis 30 % søskenmoderasjon på plassen til det yngste barnet. Innbetaling skal skje forskuddsvis før 1. i hver måned.                           

 

VELKOMMEN TIL OSS