Satsningsområde 2023/2024

Som barnehage er vi pålagt å følge barnehageloven, rammeplanen og implementere rammeplanens syv fagområder. Her finner dere et utklipp fra årsplanen der vi forklarer kort hvordan vi jobber gjennom året. Årsplanen er et dokument vi utarbeider for å få med alle elementene som skal inn i barnehagehverdagen.

Rammeplanen for barnehagen sier: «Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldrene.»

 Vårt satsningsområde for 2023/2024 er: REFLEKSJON

Vi har et mål for vårt arbeid i barnehagen at vi skal utvikle oss videre som et lærende team slik at vi fremstår som gode rollemodeller for barna. Vi tenker at reflekterende voksne gir en reflekterende hverdag som betyr at vi ikke bare har fokus på barna gjennom dagen, men også på våre egne indre prosesser. Når vi øker kunnskapen om våre indre prosesser, kan vi skape en bevissthet rundt våre egne bidrag i arbeidet i barnehagen, og som kan styrke vårt relasjonsarbeid. Vi vil jobbe med refleksjon ikke bare i forhold til barna men også i forhold til oss selv og hverandre som kollegaer.

Personalet benytter årsplanen som et arbeidsredskap og den brukes aktivt gjennom hele året, eventuelt med tilpasning dersom det er nødvendig. Vi bruker god tid på hvert tema, dette for å gi barna og personalet mulighet til å fordype seg og arbeide med hvert tema. Vi får da også rom for å ivareta barns egne initiativ, men likevel sikre at vi får gjort det vi har satt som mål. Vi vil også vurdere/evaluere temaarbeidet kontinuerlig for å se om dette er noe som fenger barna og som skaper interesse, lek og læring. Barna vil også bli tatt med i planleggingen/evalueringen av ulike tema. Dette er slik vi ser barns medbestemmelse i praksis. Denne måten å jobbe på synliggjør progresjon både i forhold til det enkelte barn og barnegruppen.